Các Kinh Đặc Biệt Theo Tháng


Tháng 1  

·         Lễ Đức Maria Là Mẹ Thiên Chúa(Ngày 1 Tháng 1) (Chia Kinh)

·         Lễ Chúa Hiển Linh(Chúa Nhật) (Chia Kinh)

·         Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa(Chúa Nhật) (Chia Kinh)

·         LễThánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại(Ngày 25 Tháng 1) (Chia Kinh)Tháng 2  

·         Lễ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh(Ngày 2 Tháng 2) (Chia Kinh)

·         Lễ Đức Mẹ Lộ Đức(Ngày 11 Tháng 2) (Chia Kinh)

·         Lễ Lập Toà Thánh Phêrô(Ngày 22 Tháng 2) (Chia Kinh)

·         Lễ Tro (Thứ Tư) (Chia Kinh)


Thứ Sáu Mùa Chay – 14 Chặng Đàng Thánh GiáTháng 3  


·         Lễ Kính Thánh Cả Giuse  (Ngày 19 Tháng 3) (Chia Kinh)

·         Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ(Ngày 25 Tháng 3) (Chia Kinh)
Tháng 4  


·         Thứ Năm Tuần Thánh  (Chia Kinh)

·         Thứ Sáu Tuần Thánh (Chia Kinh)


·         Lễ Thánh Marcô Thánh Sử (Ngày 25 Tháng 4) (Chia Kinh)

·        Tháng 5  


·         Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày 1 Tháng 5) (Chia Kinh)
     
Lễ Chúa Thăng Thiên
  (Chúa Nhật, 29 Tháng 5)  (Chia Kinh)

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng (Chúa Nhật, Ngày 31 Tháng 5) (Chia Kinh)


Tháng 6 

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống(Chúa Nhật, Ngày 5 Tháng 6) (Chia Kinh)

Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh (Thứ Hai, sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

·         Lễ Chúa Ba Ngôi(Chúa Nhật) (Chia Kinh)

·         Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô(Chúa Nhật) (Chia Kinh)

·         Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu(Tháng 6, Thứ 6 sau Lễ Mình Máu Thánh Chúa) (Chia Kinh)

·         Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. (Ngày 24 Tháng 6)  (Chia Kinh)

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô. (Ngày 29 Tháng 6)  (Chia Kinh)


Tháng 7 …
....


Tháng 8

·         Lễ Chúa Hiển Dung (Ngày 6 Tháng 8). (Chia Kinh)

·         Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Ngày 15 Tháng 8). (Chia Kinh)

·         Lễ Đức Maria Nữ Vương (Ngày 22 Tháng 8). (Chia Kinh)

·         Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (Ngày 29 Tháng 8). (Chia Kinh)Tháng 9

·         Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ (Ngày 8 Tháng 9). (Chia Kinh)

·         Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Ngày 14 Tháng 9). (Chia Kinh)

·         Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (Ngày 15 Tháng 9). (Chia Kinh)

·         Lễ Thánh Matthêô Tông Đồ Thánh Sử (Ngày 21 Tháng 9). (Chia Kinh)

·         Lễ Tổng Lãnh Các Thiên Thần (Ngày 29 Tháng 9). (Chia Kinh)


Tháng 10

·         Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Ngày 7 Tháng 10). (Chia Kinh)

·         Lễ Thánh Luca Thánh Sử (Ngày 18 Tháng 10). (Chia Kinh)

·         Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo (Chúa Nhật Tuần 3 của Tháng 10). (Chia Kinh)

·         Lễ Thánh Simon & Thánh Tađêô (Ngày 28 Tháng 10). (Chia Kinh)


Tháng 11

·         Lễ Các Thánh Nam Nữ (Ngày 1 Tháng 11). (Chia Kinh)

·         Lễ Các Đẳng Linh Hồn (Ngày 2 Tháng 11). (Chia Kinh)

·         Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô (Ngày 9 Tháng 11). (Chia Kinh)

·         Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ (Ngày 21 Tháng 11). (Chia Kinh)

·         Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Ngày 24 Tháng 11). (Chia Kinh)

·         Lễ Đức Giêsu Kitô Vua (Chúa Nhật cuối của Tháng 11). (Chia Kinh)

·         Lễ Thánh Anrê Tông Đồ (Ngày 30 Tháng 11). (Chia Kinh)
Tháng 12


·         Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Ngày 8 Tháng 12).  (Chia Kinh)

·         Đại Lễ Giáng Sinh (Ngày 25 Tháng 12). (Chia Kinh)

·         Lễ Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sử (Ngày 27 Tháng 12). (Chia Kinh)

·         Lễ Thánh Gia Thất (Ngày 30 Tháng 12). (Chia Kinh)