Tháng 7: Cầu cho việc Chăm sóc mục vụ bệnh nhân


†.†.†. Chuỗi đời theo nhau chạy... trên dòng kinh sớm chiều †.†.†.
†.†.†. Spectrum đi về nhà Cha rồi... Ngủ ngon nhé Sp... †.†.†.
April, 1st, 2023


Truyện Ngắn:

👉Bó Hoa Hồng Trắng 🌼
Các Kinh Đặc Biệt trong Tháng:
·   


Tháng 7 …

Lễ Thánh Tôma Tông Đồ (Ngày 3 Tháng 7). (Chia Kinh)


Tháng 8

·         Lễ Chúa Hiển Dung (Ngày 6 Tháng 8). (Chia Kinh)

·         Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Ngày 15 Tháng 8). (Chia Kinh)

·         Lễ Đức Maria Nữ Vương (Ngày 22 Tháng 8). (Chia Kinh)

·         Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (Ngày 29 Tháng 8). (Chia Kinh)
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2024 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR JULY 2024


Đức Thánh Cha nói: “Xức dầu bệnh nhân không phải là Bí tích chỉ dành cho những người sắp chết”. “Chúng ta hãy nhớ rằng Bí tích Xức dầu Bệnh nhân là một trong những ‘bí tích chữa lành’, ‘phục hồi’, vốn chữa lành tinh thần”.

Nhưng Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các bí tích của Giáo hội là những món quà, những ân sủng. Đó là những cách thế Chúa Giêsu dùng để chúc lành, nâng dậy, đồng hành, an ủi chúng ta. Do đó, khi linh mục ban Bí tích Xức dầu là “mang lại an ủi cho những người bệnh và những người thân của họ”............

In Memory of Spectrum
...........

In Memory of Bishop Rose


Highlight videos:


******************************************************************************
Flag Counter